خبرها

اخبار

خبرها

 توسعه فعالیت «کمیته کارگروه‌های
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • آغاز فعالیت کارگروه‌های تخصصی «کمیته توسعه دریا محور»